Správa domovního fondu, HIM, vzhled obce, odpadové hospodářství

Kontakt: Helena Křivánková, tel. 475 511 212, 725 449 199

krivankova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

 • údržbu, opravy a obnovu domů, bytů a nebytových prostor v majetku obce
 • opravy obecního nemovitého majetku nad rámec běžné opravy zhodnocení)

Vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

----------------------

Kontakt: Petra Kratochvílová, tel. 475 209 341,

kratochvilova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

 • péči o vzhled obce úklid veřejných prostranství
 • pronájem žoků, nádoby na odpad a separovaný sběr
 • správa sběrného dvora
 • správa obecních lesů
Další podrobnosti Životní prostředí a správa lesů
Další podrobnosti o Odpadovém hospodářství

Kontakt: Sonja Klementová, tel. 475 228 584,

klementova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

 • pronájem bytových a nebytových prostor
 • příprava nájemních smluv na byty a nebyty
 • vyměřování a evidence nájemného a záloh za služby spojené s nájmem
 • evidence a vymáhání pohledávek
 • vyúčtování záloh za služby spojené s nájmem

Další podrobnosti o obecních bytech

----------------------

Kontakt: Kateřina Jelínková, tel. 412 528 474

jelinkova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

 • nájmy, prodeje
 • věcná břemena 
 • výpůjčky pozemků ve vlastnictví obce
 • vyjádření vlastníka ke stavebnímu řízení
 • provoz obnovu a opravy dětských hřišť a hracích koutků, údržbu laviček, odpadkových košů apod. 
 • opravu, údržbu a obnovu místních komunikací, včetně čištění a zimní údržby
 • opravu mostů, veřejného osvětlení a dopravního značení
 • agenda SDH Obce Velké Březno
 • správa hřbitova