INFORMACE MILOSTIVÉ LÉTO

CO JE MILOSTIVÉ LÉTO A JEHO VÝHODY

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutoremnaskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Právní úprava tzv. milostivého léta nabyde účinnosti dnem 28. října 2021. Od tohoto data poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Dosud nebyla nikdy v historii České republiky žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit svých dluhů. Zejména v případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může povinným (dlužníkům) využití tzv. milostivého léta zachránit nemalý finanční obnos, neboť se povinnému (dlužníkovi) zcela odpouští úroky z prodlení a jiné příslušenství.

POZOR: Netýká se případů, kdy po povinném (dlužníkovi) vymáhá jeho dluh přímo soud, nebo jiná organizační složka státu, jako správce daně, tzn. daňovou exekucí. U těchto exekucí nelze milostivé léto využít.

NA JAKÉ POHLEDÁVKY LZE VYUŽÍT

Na jaké pohledávky lze využít na pohledávky splňující všechny níže uvedené podmínky:

·         dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem,

·         povinným (dlužníkem) je fyzická osoba a

·         oprávněným (věřitelem) je Česká republika, územní samosprávný celek, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, a další subjekty uvedené v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb.

Nelze využít na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly povinnému (dlužníkovi) uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a další pohledávky uvedené v části druhé čl. IV bod 25 odst. 8 zákona č. 286/2021 Sb.

TERMÍN, KDY LZE VYUŽÍT

Termín, kdy lze využít: 

28. října 2021 až 28. ledna 2022.

Doporučujeme řešit co možná nejdříve.

POSTUP

·         Pokud si povinný (dlužník) není jistý počtem vedených exekucí anebo nezná spisové značky proti němu vedených exekučních řízení, doporučujeme opatřit si výpis z Centrální evidence exekucí (CEE). Výpis z CEE lze pořídit on-line na webu Exekutorské komory České republiky, nebo na jakékoliv pobočce Czech POINT (Česká pošta, obecní úřad, atp.)

·         Povinný (dlužník) by měl napsat soudnímu exekutorovi dopis (viz vzor dopisu), ve kterém žádá o informaci o výši své nezaplacené jistiny (pokud ji nezná) a informuje jej o využití milostivého léta  velmi důležité!

·         Pokud by soudní exekutor v přiměřené lhůtě nereagoval na žádost povinného (dlužníka), má dále povinný (dlužník) možnost získat informaci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spisu soudního exekutora nebo může získat tyto informace přímo u oprávněného (věřitele).

·         Po získání výše uvedených informací povinný (dlužník) zaplatí svůj dluh jistinu (případně doplatí zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Předmětnou platbu povinný (dlužník) označí poznámkou milostivé léto a platbu odešle tak, aby dorazila na účet soudního exekutora nejpozději 28. ledna 2022.

·         Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny.

VZORY DOPISŮ SOUDNÍMU EXEKUTOROVI

Vzory dopisů soudnímu exekutorovi jsou uvedeny jako příloha

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Část druhá čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Výše uvedený výklad je jen stručným a zjednodušeným popisem, který nemůže nahradit právní pomoc poskytnutou odborníkem (dluhovou poradnou, advokátem apod.). Např.:

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (DLUHOVÝCH PORADEN, OBČANSKÝCH PORADEN)

Některé z neziskových organizací (dluhových poraden, občanských poraden) poskytujících dluhové poradenství:

Aliance proti dluhům

Člověk v tísni, o. p. s. Dluhové poradenství

Charita Česká republika

Poradna při finanční tísni, o. p. s.

Radek Hábl

Internetové stránky neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s., týkající se rozhodčích smluv (rozhodčích doložek):

Doložkomat

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC POSKYTOVANÁ ADVOKÁTY

Podmínky poskytnutí bezplatné právní pomoci poskytované advokáty (od 1. 7. 2018 je bezplatná právní pomoc poskytovaná advokáty rozšířena) a další informace jsou uvedeny na internetových stránkách České advokátní komory.

ODDLUŽENÍ

Návrh na povolení oddlužení

Pokud chcete požádat insolvenční soud o oddlužení, musíte podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Od 1. 7. 2017 je možné podání návrhu na povolení oddlužení pouze prostřednictvím

·         tzv. akreditované osoby (neziskové organizace), viz jejich seznam, nebo

·         advokáta, notáře, insolvenčního správce a soudního exekutora, jejich seznam naleznete na www.justice.cz.

Akreditované osoby

Abyste se domohli oddlužení, obraťte se na některou z akreditovaných osob. Akreditované osobě nenáleží odměna ani jiné plnění za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení (případně spojeného s insolvenčním návrhem) podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo poskytnutí jiné služby poskytované v oblasti oddlužení nebo v souvislosti s oddlužením.

Advokáti, notáři, insolvenční správci a soudní exekutoři

Chcete-li projít oddlužením, můžete se obrátit také na některého z advokátů, notářů, insolvenčních správců nebo soudních exekutorů.

Lze se obrátit na jakéhokoliv advokáta, notáře nebo insolvenčního správce. Pokud jde o soudní exekutory, nelze se obrátit na toho soudního exekutora, který již vede proti dlužníkovi nebo jeho manželu/ce exekuční řízení. Výše uvedený seznam advokátů, notářů, insolvenčních správců a soudních exekutorů obsahuje osoby, které se k sepisování návrhů na povolení oddlužení přihlásily.

Advokátu, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci náleží za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení (případně spojeného s insolvenčním návrhem) podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona odměna, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

V odměně je zahrnuta také náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním uvedených návrhů. Za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení (případně spojeného s insolvenčním návrhem) podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s dlužníkem a odstranění vad návrhu, jiné plnění advokátu, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci nenáleží.

Úhradu odměny nemohou tyto osoby požadovat přímo od dlužníka, ale musejí ji ve stanovené lhůtě uplatnit v insolvenčním řízení. Odměna je tedy hrazena až v průběhu insolvenčního řízení (jako jedna z přednostních pohledávek).

ROZHODNUTÍ SOUDŮ

Databáze rozhodnutí Ústavního soudu.

Databáze NALUS: Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu

Databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu

Databáze rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (včetně rozhodnutí Nevyššího správního soudu coby kárného soudu ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů) a dalších správních soudů (krajských soudů, pokud rozhodují ve správním soudnictví).

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a dalších správních soudů

Databáze rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

DALŠÍ ODKAZY

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, zdroj informací o české justici, insolvenční rejstřík, veřejné rejstříky některých právnických a fyzických osob ad.

Portál Ministerstva spravedlnosti justice.cz

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, zdroj informací o insolvenčním řízení, insolvenčním právu ad.

Portál Ministerstva spravedlnosti insolvence.justice.cz

Internetové stránky Exekutorské komory České republiky, zdroj informací o soudních exekutorech (jejich seznam, kontaktní údaje apod.), o exekučním právu apod.

Exekutorská komora České republiky

Portál Evropské komise, zdroj informací o justici, právní úpravě apod. v Evropské unii a v jejich členských státech.

Portál evropské e-Justice

Internetové stránky neziskové organizace Otevřená společnost, o. p. s., zdroj informací o exekucích v České republice a o možnostech pomoci s dluhy.

Mapa exekucí


NÁVOD K VYPLNĚNÍ OBECNÉHO VZORU NÁMITKY PODJATOSTI

NÁVOD K VYPLNĚNÍ OBECNÉHO VZORU NÁVRHU NA SPOJENÍ EXEKUČNÍCH ŘÍZENÍ

NÁVOD K VYPLNĚNÍ OBECNÉHO VZORU NÁVRHU NA ZASTAVENÍ EXEKUCE

VZOR INFORMACE + ŽÁDOST O SDĚLENÍ DLUŽNÉ ČÁSTKY

NÁVRH K VYPLNĚNÍ OBECNÉHO VZORU NÁVRHU NA ODKLAD EXEKUCE (KORONAVIRUS)

NÁVRH K VYPLNĚNÍ OBECNÉHO VZORU NÁVRHU NA ODKLAD EXEKUCE