Informace z úřadu - 6. týden

Krátký přehled informací o dění na úřadu a v obci v uplynulém pracovním týdnu.

Jednání Rady obce
Mimo běžných událostí Rada projednávala petici občanů Zachraňme Tivoli. Petice byla projednána za účasti zástupce petičního výboru a provozovatele Tivoli. Provozovateli byla zaslaná výzva o porušování nájemní smlouvy s tím, že při dalším porušení hrozí možnost ukončení nájmu. Provozovatel předložil záměr dalšího fungování Tivoli s datem zahájení letošní sezóny 1.4.2020 a příslibem podstatného zlepšení poskytovaných služeb. Všichni si přejeme, aby Tivoli sloužila občanům tak jako dříve k všeobecné spokojenosti. Dále projednávala organizaci obecního plesu a plán kulturních akcí na rok 2020.

Porada vedoucích úseků úřadu
Uskutečnila se porada s vedoucími jednotlivých úseků obecního úřadu, kde byli seznámeni s jednotlivými body, které projednávala Rada obce a rozděleny úkoly, vyplývající z činnosti obecního úřadu a samosprávy obce (rady, zastupitelstva). Protože obec má v dlouhodobých plánech rozvoje i zajištění dalšího zdroje pitné vody, byly s vedoucí úseku VaK projednány další kroky vedoucí k získání dostatečného množství pitné vody pro občany obce i v dalších letech. Na příští týden byl přizván na jednání hydrogeolog, kterého jsme požádali o odborné stanovisko, které lokality doporučí k dalšímu využití pro umístění nových zdrojů pitné vody a jakou případnou modernizaci stávajících zdrojů bude třeba zajistit.

Intenzifikace ČOV
Jak jsem již minule zmínil, ve čtvrtek 6.2.2020 byly elektronicky otevřeny nabídky na zhotovení akce Velké Březno-intenzifikace ČOV; Valtířov přepojení odpadních vod. Do otevřeného výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči. Následně bude probíhat posouzení (kontrola) předložených nabídek hodnotící komisí a poté komise doporučí nejvýhodnější nabídku ke schválení zastupitelstvem obce. V případě, že obec neobdrží dotaci na tuto akci, bude výběrové řízení zrušeno a obec bude muset provézt výměnu technologie ČOV Velké Březno, modernizaci ČOV Valtířov pouze ze svých prostředků.

Proto stále zdůrazňuji nutnost omezování zbytných výdajů z obecního rozpočtu tak, aby to neohrozilo běžné fungování obce.

Přeji všem spoluobčanům hezký další týden