Informace z úřadu - aktualita k letošním plánovaným aktivitám

Na letošní rok máme v plánu mnoho aktivit ke zlepšení vzhledu a fungování  obce. Pro jejich úspěšné  zajištění je naší prioritou získat co nejvíce finančních dotací.
Rád bych se dnes zmínil zvláště o některých investičně náročných akcích, které buď již probíhají nebo které chceme realizovat co nejdříve.

Školní jídelna.
Výstavba pokračuje dle harmonogramu a předpokládáme, že od nového školního roku budou žáci základní školy chodit již do nové školní jídelny. Celkové náklady na stavbu školní jídelny jsou cca. 25 mil. Kč. Hrazeno plně z rozpočtu obce (úvěr). Fotografie z průběhu výstavby lze nalézt na obecních stránkách - https://www.velke-brezno.cz/skolni-jidelna-s1620CZ.

Zateplení obecních domů.
Připravujeme podklady k podání žádosti na zateplení obecních domů Ústecká č.p. 149 a 252, a Litoměřická 248. Předpokládáme, že výše dotace se bude pohybovat okolo 40% z celkových nákladů. Každá koruna dobrá, zároveň se zlepší technický stav domů a zkrášlí se naše obec. 

Správa vodovodů a kanalizací.
V letošním roce vynaložíme na obnovu infrastruktury (rozvod vody či kanalizace) téměř 2 mil. Kč (obnova/výměna rozvodů vody a kanalizace v Kolonce č.p. 68, 69, 83, 84; obnova čerpací stanice odpadních vod pod Tivoli) a na investice 1,5 mil. Kč (posílení vodovodu VB-Valtířov; intenzifikace ČOV, změna čerpání odpadních vod ve Valtířově - napojení do ČOV).

Podrobnější informace o letošních plánovaných aktivitách naleznete v příštím vydání Obecního zpravodaje, který bude k dispozici koncem března.