Úsek správních činností - matrika a evidence obyvatel

Kontakt: Michaela Neumannová, tel. 475 228 340neumannova@velke-brezno.cz

Zajišťuje tyto činnosti:

 • vede komplexní agendu narození, sňatků, úmrtí
 • zajištění svatebních obřadů
 • vystavuje duplikáty matričních dokladů
 • provádí dodatečné záznamy do matričních knih
 • zprostředkovává zápisy matričních událostí do Zvláštní matriky Brno
 • rozhoduje ve věci změny jména a příjmení
 • vydává potvrzení o změně rodinného stavu
 • vystavuje zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • zajišťuje vítání dětí do života, jubilejní svatby, blahopřání k jubileím
 • ověřuje pravost podpisů a shody opisu nebo kopie dokumentů
 • zprostředkovává žádosti o vydání výpisu z  rejstříku trestů
 • zajišťuje organizaci voleb
 • součinnost při inventarizaci majetku obce

Vysvětlení pojmů:

 • matrika - státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob
 • matriční událost - narození, sňatek, úmrtí
 • matriční doklad - rodný, oddací, úmrtní list
 • Komplexní agenda narození, sňatků, úmrtí

Narození

Při narození dítěte předloží rodiče potřebné doklady k vydání rodného listu na příslušné matrice podle místa narození dítěte. Před narození nemanželského dítěte mohou rodiče souhlasným prohlášením určit otcovství na kterékoliv matrice.

Sňatek

 Snoubenci osobně předloží k uzavření manželství vyplněnou žádost , platné občanské průkazy, rodné listy, případně rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí. Po vybrání termínu zaplatí příslušné poplatky.

Uzavření manželství s cizincem a rozsah předkládaných dokladů se stanovuje individuálně dle mateřského státu snoubence. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydá matriční úřad dle trvalého pobytu žadatele po předložení dokladů a po zaplacení správního poplatku.

Úmrtí

Pozůstalí předloží k vydání úmrtního listu většinou prostřednictvím pohřební služby matriční doklady zemřelého.

Zajištění svatebních obřadů

Potřebné doklady:

 • vyplněná žádost o uzavření manželství snoubenci vyplní na matrice
 • platné občanské průkazy snoubenců, nebo cestovní doklad, v tomto případě musí žadatel doložit i doklad o stavu a trvalém pobytu
 • rodné listy snoubenců
 • u rozvedených rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci
 • u ovdovělých úmrtní list manžela nebo manželky
 • rodný list dítěte, pokud snoubenci mají z tohoto vztahu nezletilé dítě nebo pokud otec dítěte není znám
 • u cizinců matrika sdělí individuálně, rozhoduje podle mateřské země snoubence (snoubenky )

Žádost o uzavření manželství se podává na příslušném matričním úřadu podle místa uzavření manželství. Pokud se rozhodnete o uzavření manželství mimo obřadní síň, např. na zahradě či jiném Vámi zvoleném vhodném místě, musíte navíc doložit souhlas vlastníka nemovitosti, kde jste se rozhodli Váš sňatek uzavřít.

Termíny pro svatební obřady

Svatební obřady se konají v pátek a v sobotu, mimo neděle, svátky a 1. sobotu v každém měsíci od počátkudubna do konce října, pokud jde o sňatky na Státním zámku Velké Březno Panství Velichov , v obřadní síni Obecního úřadu oddáváme po celý rok ve výše stanovené dny.

Termíny je nutno domluvit na matrice Obecního úřadu Velké Březno.

Poplatky:

 • Pokud je sňatek uzavírán ve shora uvedeném schváleném  termínu v obřadní síni Obecního úřadu Velké Březno, je uzavření sňatku  zdarma.
 • Pokud je sňatek uzavírán v mimořádném termínu nebo mimo úředně určenou místnost, zaplatí snoubenci navíc správní poplatek ve výši 1.000 Kč.
 • Pokud uzavírají sňatek osoby bez trvalého pobytu na území České republiky, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 3.000 Kč. Pokud uzavírají sňatek osoby, z nichž má jenom jedna trvalý pobyt na území České republiky, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 2.000 Kč.
 • Poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Veškeré informace o sňatcích Vám budou podány na matrice.
  Osvobození od úhrady nákladů snoubencům, kteří nemohou uzavřít sňatek na určeném místě nebo ve stanovenou dobu ze závažných zdravotních důvodů.

Jmenný seznam oddávajících :

Zuzana Mendlová, Dis.

starostka

Mgr. Michal Kulhánek

místostarosta

Ing. Jan Fiala

zastupitel

Lumír Petrák

zastupitel

Petr Žižka

zastupitel

Karel Jungbauer

zastupitel

Mgr. Lenka Šidáková

zastupitelka

Ivan Mottl

zastupitel

Pavla Hasprová

zastupitelka

Milena Hovorková

zastupitelka

Jan Šotka

zastupitel

Jaromír Dvořák st.

zastupitel

Jaromír Dvořák ml.

zastupitel

Linda Knoková

zastupitelka

Vystavení duplikátů matričních dokladů

O druhopis matričního dokladu se žádá na příslušné matrice podle místa narození, uzavření manželství, úmrtí. Předkládá se žádost, platný doklad totožnosti. V případě žádosti o vydání druhopisu pro člena rodiny, za kterou se zde považuje manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnuk/vnučka a sourozenci, je nutno doložit matriční doklad o příbuzenském vztahu.

Správní poplatek - vystavení druhopisu matričního dokladu 100,- Kč

Zprostředkování zápisu matričních událostí do zvláštní matriky Brno

Do Zvláštní matriky Brno se zapisují matriční události občanů české republiky, ke kterým došlo v cizině. Žádost o zapsání takovéto události se může provést na kterékoliv matrice. Po sepsání žádosti a předložení příslušných dokladů vyhotoví Zvláštní matrika Brno české matriční doklady.

Změny jména a příjmení

O změnu jména nebo příjmení si žadatel musí požádat na příslušné matrice podle místa trvalého pobytu. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné nebo je-li proto vážný důvod.

Potřebné doklady

 • žádost
 • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • u ovdovělých úmrtní list manžela nebo manželky
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, v tomto případě musí žadatel doložit i doklad o trvalém pobytu, které mu vydá oddělení evidence obyvatel příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení

K žádosti o změnu jména nebo příjmení dítěte musí být přiložen úředně ověřený písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Tento souhlas nemusí žadatel předkládat pokud druhý rodič zemřel, byl zbaven rodičovské zodpovědnosti nebo není známo místo jeho trvalého pobytu.

Správní poplatky:

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení    100 Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech    1 000 Kč

Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Narodí-li se dítě ženě provdané, považuje se za otce dítěte manžel.

U ženy rozvedené nebo ovdovělé narodí-li se dítě do uplynutí 300-tého dne po zániku manželství, považuje se za otce bývalý manžel matky dítěte, i když otcem dítěte není.

Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před jakoukoliv matrikou. Souhlasné prohlášení rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Nezletilé osoby mohou určit otcovství pouze před soudem.

Potřebné doklady

 • rodné listy matky i otce dítěte
 • občanské průkazy nebo cestovní doklad, v tomto případě musí žadatel doložit i doklad o stavu a trvalém pobytu, které mu vydá oddělení evidence obyvatel příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu
 • jde-li o matku rozvedenou rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci
 • jde-li o matku ovdovělou úmrtní list manžela

Ověření pravosti podpisů a shody opisu nebo kopie dokumentů

1. Legalizace-ověření pravosti podpisů

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně listinu podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, úřad neodpovídá za obsah listiny. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Legalizace se neprovede:

 • je-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Potřebné doklady

 • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad jde-li o občana České republiky
 • průkaz k povolení pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie jde-li o cizince

2. Vidimace ověření shody opisu nebo kopie s předloženou listinou

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy, úřad nezodpovídá za obsah listiny.

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrt, které by mohli zeslabit její věrohodnost
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu nebo opis či stejnopis pořízený ze spisu
 • jestliže se doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena

Správní poplatky:

 • legalizace - každého podpisu nebo otisku razítka ... 30 Kč
 • vidimace stejnopisu, opisu, fotokopie za každou započatou stranu ... 30 Kč

Nahlédnutí do matričních knih

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí. Před uplynutím těchto lhůt povolí matriční úřad nahlédnout do matriční knihy:

 1. fyzické osobě, které se zápis týká, členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zmocněncům
 2. státním orgánům pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 3. statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
 4. fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků

Nahlížet do matričních knih nebo sbírek listin lze pouze za přítomnosti matrikáře. V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu nebo sbírky listin pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec. Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti. Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

V případě, že žadatelem není fyzická osoba, které se zápis týká, musí:
- prokázat, že je členem rodiny (matričními doklady), nebo
- předložit úředně ověřenou plnou moc, pokud je zplnomocněným zástupcem.

Vypisuje se žádost o nahlédnutí do matriční knihy.
Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- průkaz totožnosti žadatele
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
- ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Při nahlédnutí do matriční knihy na konkrétní zápis nebo nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 50 Kč.

Za vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 se hradí správní poplatek 200 Kč za každou i započatou hodinu. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.