NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ - VEŘEJNÍ FUNKCIONÁŘI

NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ VEŘEJNÝCH FUNKCIONÁŘŮ DLE ZÁKONA 159/2006 SB. - VEŘEJNÍ FUNKCIONÁŘI

Formulář žádosti pro vstup do registru

Žádost do registru.doc

Žádost o nahlížení na neveřejné oznámení

Kdo může nahlížet do Centrálního registru oznámení?

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě a v rozsahu stanoveném zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů jsou veřejnosti přístupná pouze na základě žádosti.

Oznámení veřejných funkcionářů z řad soudců, státních zástupců, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů veřejně přístupná nejsou a nahlížet na ně nelze. Údaje obsažené v oznámeních těchto veřejných funkcionářů se veřejnosti neposkytují ani podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré údaje vedené v registru oznámení týkající se veřejných funkcionářů mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře.

Na co všechno se budu moci po podání žádosti podívat?

Ve vztahu k veřejným funkcionářům podle § 2 odst. 1

1. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. a) až o) a u členů rady kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni - přístupné jsou všechny uvedené skutečnosti oznámené podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 tj. oznámení o činnostech, majetku (nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích, jiné věci movité určené podle druhu), příjmech a závazcích.

2. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. p) a u primátora a náměstka primátora statutárního města, starosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy a členů rady statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni - přístupné jsou uvedené skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c), a § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 tj. oznámení o činnostech, majetku (pouze nemovitosti, cenné papíry a podíly v obchodních korporacích), příjmech. Jinými slovy nejsouviditelné údaje o jiných věcech movitých určených podle druhu a oznámení o závazcích.

3. u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 1 písm. q), s výjimkou primátora a náměstka primátora statutárního města, starosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosty městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy a členů rady statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy - přístupné jsou uvedené skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) až c) a § 12 odst. 4 tj. oznámení o činnostech, majetku (pouze nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích). Jinými slovy nejsou viditelné údaje o jiných věcech movitých určených podle druhu a údaje z oznámení o příjmech a závazcích.

Ve vztahu k veřejným funkcionářům podle § 2 odst. 2

U veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (sem patří např. voják z povolání, ředitel veřejné výzkumné instituce, vedoucí úředník územně samosprávných celků, vedoucí zaměstnanci organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, člen statutárního, dozorčího, řídícího či kontrolního orgánu právnické osoby zřízených státem) jsou dostupné skutečnosti oznámené podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) tj. oznámení o činnostech, majetku (pouze nemovitosti a podíly v obchodních korporacích) a příjmech. Jinými slovy nejsou viditelné údaje o cenných papírech, jiných věcech movitých určených podle druhu a oznámení o závazcích

Oznámení veřejných funkcionářů z řad soudců, státních zástupců, příslušníků Policie České republiky a příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů veřejně přístupná nejsou a nahlížet na ně nelze. Údaje obsažené v oznámeních těchto veřejných funkcionářů se veřejnosti neposkytují ani podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Komu podávám žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů?

Žádost podáváte:

  • písemně na listině s Vaším úředně ověřeným podpisem Ministerstvu spravedlnosti ČR, Odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nebo
  • doručením přes Vaší datovou schránku - kq4aawz.

Co musí žádost o nahlížení obsahovat?

Jsem-li fyzická osoba:

jméno, popřípadě jména, příjmení,

datum narození,

trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele

Jsem-li právnická osoba:

obchodní firma nebo název,

identifikační číslo osoby

sídlo,

údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.

Dále musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

Jaký je vztah ustanovení upravujících podání žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů zákona o střetu zájmů k zákonu o svobodném přístupu k informacím?

Ustanovení upravující podání žádosti o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů (§ 13 odst. 3 až 5 zákona o střetu zájmů) jsou ve vztahu speciality k zákonu o svobodném přístupu k informacím, a proto se na případy nahlížení na oznámení těchto veřejných funkcionářů podaná podle zákona o střetu zájmů nepoužije. 

Jak bude žádost vyřízena?

Vaši žádost ověří Ministerstvo spravedlnosti a na základě toho Vám vygeneruje přihlašovací jméno a heslo, kterým se budete moci přihlásit do Centrálního registru oznámení (zde), kde se Vám zpřístupní příslušná oznámení, o které jste žádal. Tyto údaje Vám budou doručeny do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, a to na adresu pro doručování uvedenou v žádosti.

Jak dlouho budou přihlašovací údaje aktivní?

Přihlašovací jméno a přístupové heslo do Centrálního registru oznámení je platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití.

POZOR: Sdělit třetí osobě přístupové jméno a heslo k nahlížení do Centrálního registru oznámení je zakázáno.

Mohu nahlížet do oznámení soudců nebo policistů?

Ne. Oznámení veřejných funkcionářů z řad soudců, státních zástupců, příslušníků Policie ČR a příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nejsou veřejně přístupná a údaje z těchto oznámení se veřejnosti neposkytují ani podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Mohu nahlížet i do oznámení, která nejsou v Centrálním registru oznámení, tj. ty, které byly podané do 31. srpna 2017?

Ano. Oznámení veřejných funkcionářů a žádosti o nahlížení na tato oznámení podané do 31. srpna 2017 zůstanou i nadále uchovány u předchozího evidenčního orgánu. Všechny tyto dokumenty má tento evidenční orgán povinnost uchovávat (pouze) v listinné podobě, a to po dobu pěti let od účinnosti zákona č. 14/2017 Sb., tj. do 1. září 2022.

Po uplynutí této zákonem stanovené doby bude s listinnými dokumenty naloženo dle příslušných ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Budou se oznámení podaná do 31. srpna 2017 hromadně nahrávat do Centrálního registru oznámení?

Ne, s tímto hromadným přesunem oznámení a žádostí o nahlížení se nepočítá.

Jak se můžu podívat na oznámení, které bylo podané do 31. srpna 2017?

S žádostí o nahlížení se musíte obrátit na Ministerstvo spravedlnosti (viz otázky Komu podávám žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů?" a Co musí žádost o nahlížení obsahovat?"). Důležité je, aby žádost obsahovala informaci, které období by chtěl žadatel zpřístupnit. Obdrží-li tuto žádost Ministerstvo spravedlnosti, obrátí se na příslušný evidenční orgán, pod který veřejný funkcionář patřil, vyžádá si potřebné materiály, které následně žadateli zpřístupní.

Dozví se veřejný funkcionář, kdo žádá o nahlížení na jeho oznámení? 

Veřejný funkcionář má nárok (pokud o to požádá) na veškeré informace o žadateli, kterými Ministerstvo spravedlnosti disponuje, tzn. veškeré informace, které žadatel do žádosti uvedl.