ÚSEK SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ - SEKRETARIÁT, PODATELNA, CZECHPOINT

Kontakt: Jana Radlová, tel. 412 528 477radlova@velke-brezno.cz

Zajišťuje následující činnosti:

  • zajišťuje podatelnu, datové zprávy, výpravnu,
  • CZECHPOINT (výpis z RT, KN, bodové hodnocení, výpis z OR.....), 
  • eviduje dokumenty volených orgánů a umožňuje do nich nahlížet,  
  • vede úřední desku obecního úřadu, včetně elektronické úřední desky,
  • spravuje spisovnu obecního úřadu,
  • zajišťuje evidenci ztrát a nálezů,
  • zajišťuje evidenci žádosti o informaci dle § 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  • správa webových stránek,
  • zajišťuje činnost sekretariátu starosty obce a tajemníka OÚ.

SPRÁVNÝ ZPŮSOB PODÁNÍ

Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno (žádost, podnět, návrh)
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.


Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud je podání učiněno pouze elektronicky bez elektronického podpisu, telefaxem nebo veřejnou datovou sítí bez použití podpisu, není možné jej akceptovat.  Za podmínky, že takové podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.