SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBCI VELKÉ BŘEZNO A JEJÍM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ

Kontakt: PhDr. Pavlína Linková, tel. 412 528 478, email: linkova@velke-brezno.cz

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Sociální práce je vykonávána v rámci správního území obce Velké Březno, tedy kromě Velkého Března a Valtířova i pro okolní obce, konkrétně:

 • Malé Březno (Vitín u Malého Března)
 • Leština u Malého Března
 • Zubrnice
 • Týniště u Zubrnic
 • Lhota pod Pannou
 • Homole u Panny (Byňov, Bláhov, Babiny II, Nová Ves u Pláně, Suletice, Haslice, atd)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úsek sociálních věcí provádí:

 • základní sociální poradenství
 • depistáž
 • asistence při jednání s organizacemi
 • zprostředkování pomoci, služeb (zejména asistence a pomoc při podávání a zpracovávání žádostí, návrhů a podání asistence při zprostředkovávání a jednání o nových službách či změnách stávajících služeb)
 • spolupráce s relevantními službami a odborníky
 • preventivní práce s klienty zaměřená na změnu klienta i na změnu sociálního prostředí
 • podpora kompetencí klientů
 • sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci
 • provádí šetření různých aspektů životní situace klientů
 • provádí posouzení životní situace klienta
 • je orgánem sociálně-právní ochrany dětí  s ohledem na  ustanovení § 4, odst. 1, písm. c), Zákona O sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., v platném znění.
 • a jiné

Sociální práce je odborná činnost, která vychází z principů lidských práv a sociální spravedlnosti. V rámci sociální práce jsou využívány nejrůznější metody, způsoby a techniky sociální práce a  rovněž vychází z  teorií lidského chování.

Prostřednictvím metod a technik sociální práce se lze zaměřit  na  komplexní vztahy mezi lidmi a jejich sociálním prostředím, které je obklopuje. Primárním úkolem sociální práce je pomoci lidem objevit a plně rozvinout své možnosti, schopnosti a dovednosti, které následně zlepší a obohatí jejich život. Smyslem sociální práce je kromě jiného i prostřednictvím jejích metod, způsobů a technik předcházet sociálnímu selhání lidských jedinců, skupin i komunit.

Sociální práci realizuje sociální pracovník. Jeho klientem může být  jedinec, rodina, skupina i komunita, která byla konfrontována s obtížnou sociální situací a, tuto situaci není schopen (schopni) zvládat vlastními silami . Sociální pracovník zasahuje v sociálních situacích lidských jedinců, rodin, skupin či komunit na základě dobrovolného rozhodnutí těchto subjektů , ale v určitých případech i z úřední povinnosti. Sociální pracovník respektuje etický kodex sociálního pracovníka.

V rámci obce Velké Březno je realizována zejména sociální práce s jednotlivci a rodinami. Cílovými skupinami klientů jsou zejména:

 • Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
 • Osoby bez přístřeší nebo osoby s nejistým nebo neadekvátním bydlením 
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 • Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby 
 • Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním 
 • Rodiny s dětmi 
 • Senioři

Je třeba si uvědomit, že prezentace tzv. tvrdých dat statistických čísel o sociální práci je v oboru sociální práce zavádějící. Tato čísla podávají  minimální vypovídající hodnotu o skutečné práci sociálního pracovníka. Výkon činnosti sociální práce a její náplň je velmi abstraktní a snad až po uplynutí určité doby lze získat určitý výstup této činnosti, který lze však hodnotit obtížně a o jeho měřitelnosti je možné se vyslovovat  s největší opatrností.  Výkon činnosti sociální práce  je  individuální záležitostí, kdy není přímo jasné a uchopitelné co je možné považovat za úspěch a co nikoliv. Zároveň je možné  identifikovat velký rozdíl v jednotlivých cílových skupinách klientů sociální práce a ve způsobu práce s těmito skupinami. 

Dále je dobré zmínit, že sociální pracovnice realizuje i veřejné opatrovnictví (osobám, které jsou omezeni ve svéprávnosti a obec je určena jejich opatrovníkem.) O omezení ve svéprávnosti rozhoduje soud. Na tuto agendu jsou v současné době kladeny poměrně vysoké požadavky jak na uchovávání, tak na zpracovávání dat a údajů o opatrovancích.

.

---------- STATISTIKA O POČTU PŘÍPADŮ V PŮSOBNOSTI SOCIÁLNÍHO ÚSEKU ----------

Uvedená statistika představuje počty klientů, se kterými se pracuje systematicky a opakovaně.  Dále však sociální pracovník poskytuje jednorázové intervence občanům, které jej navštíví osobně nebo jej kontaktují telefonicky.

Cílová skupina občanů

2018

2019

2020

2021

Rodiny s dětmi  

4

5

6

5

Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

1

3

3

4

Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby  

2

3

3

3

Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním  

19

13

16

22

Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy  

23

28

31

36

Osoby bez přístřeší nebo osoby s nejistým nebo neadekvátním bydlením  

10

10

11

12

Osoby ohrožené rizikovým způsobem života  

0

0

0

0

Osoby, které se vrátily z výkonu trestu odnětí svobody  

*

*

*

Jednorázové intervence

Sociální šetření

24

19

17

Senioři

9

10

14

15

Anonymní klienti **

11

27

41

48

* ... v péči kurátora
** ... klienti, kteří nechtějí uvést údaje případně se s nimi pracuje jednorázově

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociálně-právní ochrana dětí.

V rámci sociální práce na obcích je realizována rovněž sociálně-právní ochrana dětí. Obecní úřady II. stupně , což je i pověřený obecní úřad, jsou orgány sociálně právní ochrany dětí, a to s ohledem na  ustanovení § 4, odst. 1, písm. c), Zákona O sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., v platném znění.

Obecní úřad druhého stupně je tedy povinnen plnit zejména následují standardy pro poskytování sociálně- právní ochrany dětí :

1. vyhledávat ohrožené děti , a to konkrétně, jejichž rodiče

 • zemřeli
 • neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti,  nebo
 • nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,  opakovaně nebo soustavně páchají přestupky  nebo jinak ohrožují občanské soužití;

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.  (Zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně právní ochraně dětí)

2) spolupracuje s dalšími orgány sociálně právní ochrany dětí,  samosprávou, policií , školskými zařízeními, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb a pověřenými osobami

3) přijímá oznámení o ohrožených dětech (viz výše) , posuzuje naléhavost těchto oznámení  a přiděluje případ odpovědnému pracovníkovi

4) akceptuje a aplikuje základní principy  jednání s klienty, včetně jednání s osobami se specifickými potřebami, zohledňuje a řídí se etickým kodexem sociálního pracovníka

5) vede evidenci dětí  (viz výše Zákon o sociálně právní ochraně dětí) a spisovou dokumentaci o těchto dětech, kterým byla poskytnuta pomoc a ochrana

6) přijímá a vyřizuje stížnosti na činnost obecního úřadu při výkonu SPOD

7) doporučuje a zprostředkovává služby klientům

8) shora uvedené úkoly plní zaměstnanec obce, který splňuje kvalifikační požadavky v souladu s odbornou způsobilostí stanovenou příslušnými právními předpisy

Kromě sociálního pracovníka vykonává sociální práci i sociální komise, což je komise rady obce Velké Březno, která se schází dle potřeby a o jejíž náplni se lze dočíst v sekci Samospráva -  komise rady.

K jednorázovým intervencím je třeba uvézt, že se jedná o situace, kdy sociální pracovnici kontaktují telefonicky či osobně klienti, kteří si ve většině případů přejí zachovat anonymitu. Tito klienti se na sociální pracovnici obrátí s dotazem, žádostí, či  nastíní životní situaci, se kterou se aktuálně potýkají a nemají možnost či neumí tuto situaci vyřešit dostupnými prostředky či zdroji. Je jim tedy poskytnuto základní sociální poradenství, jsou nasměrováni na sociální službu, je jim nabídnuta pomoc ve smyslu asistence při vyplnění žádostí o sociální dávky či služby, asistence při jednání s nejrůznějšími organizacemi nebo je kontaktována jiná odborná  pomoc, kde je klientovi poskytnuta relevantní pomoc.  Jedná se tedy o způsob, kdy s klientem neprobíhá systematická opakovaná práce, ale  jednorázový kontakt.

Obec jako veřejný opatrovník

Obec Velké Březno zároveň vykonává veřejné opatrovnictví. Základní právní předpisy v této oblasti:

 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů
 • 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších právních předpisů
 • 99/1963 Sb.,  občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů

Zajišťujeme:

 • základní sociální poradenství v této problematice
 • výkon  funkce veřejného opatrovníka

Veřejného opatrovníka ustanovuje soud usnesením. Pravomoc veřejného opatrovníka jsou v tomto soudním usnesení taxativně vymezeny, kdy v tomto smyslu je přihlédnuto k individuálním potřebám každého opatrovance. Veřejným opatrovníkem je vždy orgán místní samosprávy tedy  u nás Obec Velké Březno. K takovému kroku přistoupí soud po zjištění, že osobě omezené ve způsobilostech k právním úkonům nebyla nalezena žádná jiné vhodná osoba  z rodiny nebo z blízkého okolí, která by byla schopna nebo ochotna funkci opatrovníka vykonávat.