Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Informace z úřadu - 38. týden

Krátce z tohoto předvolebního týdne. SamosprávaHlavní událostí tohoto týdne bylo zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí. Zastupitelstvo projednávalo body dle přiložené pozvánky. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách obce. Z úřaduProběhla schůzka s ředitelem školy o organizaci školního roku. Ředitel informoval starostu a místostarostu o průběhu zahájení školního roku. Probírali jsme i aktuální situaci ve škole a ...

23.09.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 37. týden

Krátce z tohoto týdne. Samospráva Tento týden zasedala Rada obce na svém 75. jednání. Projednávala nájemní smlouvy na obecní byty, návrh rozpočtových opatření, stav přípravy na jednání zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 19.9.2022 od 17h v zasedací místnosti obecního úřadu. Z úřadu Proběhla úspěšná kolaudace zateplení bytového domu Náměstí 171. Dále proběhlo školení členů volebních komisí a příprava na úspěšné zajištění ...

15.09.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 36. týden

Krátce z tohoto týdne. Z úřadu Tento týden se uskutečnilo několik jednání s našimi dodavateli. Například: - s hydrogeologem upřesnění realizace opravy vrtu Drtič - na téma podmínky zadávacího řízení s administrátorem akce přečerpávání odpadních vod Valtířov do ČOV Velké Březno - jednání s dodavatelem technologie čerpací stanice pitné vody Valtířov (úpravna) a posílení kapacity Všichni zaměstnanci obecního úřadu též připravují organizaci ...

09.09.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 35. týden

Tak máme za sebou prázdniny a toto je poslední prázdninové okénko. SamosprávaTento týden se v pondělí konalo jednání 74. rady obce. Rada projednávala běžné záležitosti v její kompetenci. Například nabídku na zpracování vodohospodářské studie na výstavbu bioplynové stanice v areálu místního pivovaru. Tuto nabídku rada neschválila. Z úřaduProběhlo jednání s poskytovatelem dotace na zateplení bytového domu Náměstí 171. Dostali jsme požadavek na ...

02.09.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 34. týden

Tak máme předposlední prázdninové okénko. Z úřadu Tento týden proběhlo několik jednání, například: - na téma vybudování bezbariérového přístupu do naší základní školy - organizace převzetí dokumentace a následná spolupráce s Magistrátem města Ústí n.L. (stavební úřad) - s hydrogeologem o posílení a rekonstrukci vrtu Drtič - se zpracovatelem studie výstavby nové školní budovy (družiny) - se zástupcem firem ČEZ ESCO a Innogy o možnosti získání ...

26.08.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 33. týden

Krátká informace o dění v obci v tomto týdnu. Z úřaduNa Magistrátu města UL jsme projednávali stav přípravy pořízení nového územního plánu. Konzultovali jsme podané připomínky a dohodli se na dalším postupu. Termín pro podání připomínky fyzické osoby vypršel 16. 8. 2022. Dále proběhlo jednání v pivovaru o možnosti výstavby bioplynové stanice, která by pro provoz využívala odpadní vody z pivovaru a zároveň by výrazně klesly náklady na čištění ...

20.08.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 32. týden

Krátce z tohoto prázdninového týdne. Z úřadu Jednali jsme s hydrologem o zahájení prací na obnově vrtu tzv. u drtiče, očekáváme zvýšení kapacity. Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Proběhlo pracovní setkání s novým ředitelem školy, který nastoupil do této pozice od 1.8.2022, tedy změny v zastupování u bank, rejstříku škol atd.. Čeká nás ještě mnoho administrativních kroků. Dále byl představen návrh, studie, na rozšíření kapacity ...

12.08.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 31. týden

Krátce z dalšího prázdninového týdne. SamosprávaV pondělí se konalo jednání rady obce. Mimo běžných záležitostí, patřících do kompetence rady, byl na jednání přizván občan obce pro podání vysvětlení jím předloženého návrhu na svolání krizového štábu z důvodu energetické krize. Zápis z jednání rady bude uveřejněn na webových stránkách obce. Z úřaduPřipomínám i nadále umístění veřejné vyhlášky o pořízení nového územního plánu ...

05.08.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 30. týden

Krátce z dalšího prázdninového týdne. Z úřaduPřipomínám i nadále umístění veřejné vyhlášky o pořízení nového územního plánu obce Velké Březno na úřední desku obce. Jak jsme informovali dříve, žadatelé o změnu mohou uplatnit své připomínky do 15 dnů o vyvěšení. Zadání ÚP bude vyvěšeno do 18. srpna. Viz Veřejná vyhláška a Návrh územního plánu. Pokračujeme v předávávání spisů z našeho stavebního úřadu do archivu Magistrátu UL. ...

29.07.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 29. týden

Krátce z tohoto týdne. Z úřaduZnovu připomínám umístění veřejné vyhlášky o pořízení nového územního plánu obce Velké Březno na úřední desku obce. Jak jsme informovali dříve, žadatelé o změnu mohou uplatnit své připomínky do 15 dnů o vyvěšení. Viz Veřejná vyhláška a Návrh územního plánu. Proběhlo jednání s pracovnicemi Stavebního úřadu MmUL. Dohodl se postup fyzického stěhování spisů z našeho úřadu do archivu Magistrátu UL. Byly ...

21.07.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 28. týden

Krátce z tohoto týdne. Po dovolené se opět setkáváme u okénka starosty. SamosprávaV pondělí se konalo 72. jednání rady obce Velké Březno. Projednávané záležitosti budou zveřejněny v zápisu na webových stránkách obce. Z úřaduProběhlo jednání s pivovarem na téma možnosti vybudování společné bioplynové stanice v prostoru čistírny odpadních vod. Pro výrobu plynu by byl využit kal z čistírny. V současné době musí odborníci posoudit proveditelnost ...

14.07.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 25. týden

Krátce z tohoto týdne. SamosprávaTento týden se konalo 23. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno. Kromě běžných věcí, které zastupitelstvo projednává, byly projednány a schváleny zvláště tyto, pro obec důležité, dokumenty - Strategický dokument rozvoje obce a Zpráva o činnosti obecního úřadu za rok 2021. Strategický dokument (spolu s dokumentem Karty projektů) jsou základní zdroj informací pro veřejnost o tom, co všechno bychom si přáli v obci ...

23.06.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 24. týden

Krátce z tohoto týdne. SamosprávaTento týden, v pondělí 13. 6. 2022, se uskutečnilo 71. jednání rady obce Velké Březno. Zápis z jednání bude zveřejněn na webových stránkách obce. Mimo běžných záležitostí rada doporučila zastupitelstvu schválit závěrečný účet za rok 2021. Z úřaduV úterý se uskutečnilo školení řidičů referentů, kteří používají služební vozidlo. Závěrem všichni absolvovali zkušební test. Výsledek byl uspokojivý. :-). ...

16.06.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 23. týden

Krátce z tohoto týdne. Z obceOprava chodníku od benzinové pumpy do Valtířova je zhruba v polovině. Práce postupují dle smlouvy a dohody se zhotovitelem. Předpokládáme, že do cca 10dnů již budeme užívat nový chodník v plném rozsahu. Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím při souběžném používání chodníku nadále žádám o strpení, opatrnost a co možná největší vzájemnou toleranci při výstavbě. Příští týden bude zahájena oprava oplocení zahrady ...

09.06.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 22. týden

Krátce z tohoto týdne. Samospráva V pondělí se konalo 70. jednání rady a jedno z důležitých usnesení bylo jmenování nového ředitele základní školy Velké Březno. Chceme ho pozvat na příští jednání zastupitelstva, kde by se všem představil. Z úřadu Na základě rozhodnutí ministerstva vnitra byl od 1. června převeden stavební úřad z Velkého Března na Magistrát Ústí nad Labem. Podrobnosti jsou zveřejněny na obecních stránkách. Veškeré žádosti, ...

03.06.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 21. týden

Krátce z tohoto týdne. Z obce Hlavní událostí týdne bylo zahájení opravy chodníku v úseku od benzinové pumpy směrem ke Kolonce ve Valtířově. Jedná se o cca 200 metrový úsek, který již byl v havarijním stavu. Jelikož se jedná o celkovou opravu, dojde k úplnému odstranění starého povrchu chodníku a bude vybudován kompletně nový a povrch v provedení zámková dlažba. Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím při současném používání chodníku žádám o ...

26.05.2022 Přečtěte si více >

Informace z obce - 20. týden

Krátká informace z tohoto týdne. Z obce V pondělí se uskutečnilo jednání s firmou, která dodala úpravnu pitné vody do vodního zdroje ve Valtířově. Cílem jednání bylo zhodnocení stávajícího režimu provozu úpravny a následně získat návrh na nový režim provozu tak, aby došlo ke zvýšení kapacity, kvality a zároveň snížení nákladů na provoz. Zástupci firmy slíbili dodat celkovou zprávu v řádu několika dnů. Dále se uskutečnilo celodenní jednání s ...

20.05.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 19. týden

Krátce z tohoto týdne. Samospráva Tento týden se konalo 69. jednání rady obce Velké Březno. Rada projednávala běžné věci, které patří do její kompetence, jako jsou pronájmy, záměry. Mimo tyto běžné záležitosti též projednala vložení volných finančních prostředků na termínovaný vklad, kde bude připsán vyšší úrok. Termínovaný vklad máme u ČSOB s měsíční výpovědí. Z obce Problematika Stavebního úřadu. Jak asi víte, v současné době je SÚ ...

12.05.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 18. týden

Krátce z tohoto týdne. Z obce V pondělí zasedala konkursní komise na výběr ředitele základní školy ve Velkém Březně. Na prvním jednání byly otevřeny obálky, zkontrolována jejich úplnost a dodržení požadovaných kritérii. Přihlásilo se šest uchazečů a všichni postoupili do druhého kola výběru, kde již proběhnou osobní pohovory a uchazeči představí svoje vize. Další jednání se uskuteční 18. 5. 2022. Současný ředitel již dovršil důchodového ...

06.05.2022 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 17. týden

Krátce z tohoto týdne. Důležité upozornění na akci v příštím týdnu. Ve dnech 4-5. 5. 2022 bude v částech obce Velké Březno a Valtířov probíhat strojový úklid místních komunikací. Žádáme o maximální součinnost všech občanů tak, aby bylo možné provézt úklid s co největší účinností. Samospráva Tento týden se konalo 68. jednání rady obce. Rada, mimo jiné, například schvalovala výběr dodavatele stavby "Oprava chodníku směr benzínová pumpa x ...

29.04.2022 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>