Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Informace z úřadu - 50. týden (3. adventní)

S ohledem na to, že ve čtvrtek a pátek si vybírám dovolenou, je dnešní příspěvek stručný. Samospráva Hlavní událostí tohoto týdne je schválení rozpočtu hospodaření obce na rok 2022. V pondělí se konalo jednání zastupitelstva obce, které projednávalo a následně schvalovalo rozpočet obce na rok 2022. Rozpočet obce byl schválen 10 hlasy z patnácti přítomných zastupitelů. Děkuji všem za aktivní přístup a možnost ihned ze začátku příštího roku ...

15.12.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 49. týden (2. adventní)

Stručné informace o dění ve 2. adventním týdnu. Rada obce Konalo se 59. zasedání rady obce Velké Březno. Mimo běžných záležitostí, jako jsou nájmy, věcná břemena, atd., jsme projednávali návrh rozpočtu obce na rok 2022, který bude hlavním bodem agendy zastupitelstva obce v pondělí 13. 12. 2021. Všichni jste zváni na veřejné jednání, které se koná v zasedací místnosti obecního úřadu. Začínáme v 17 hodin. Z úřadu Konal se první kontrolní den na ...

10.12.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 48. týden (1. adventní)

První adventní týden je za námi a tak krátce. Z úřaduTento týden proběhlo jednání se zhotovitelem projektu na rekonstrukci škvárového hřiště v areálu bývalé pískovny. Plánujeme místo stávajícího škvárového hřiště nové multifunkční s polyuretanovým povrchem. Dnes byla doručena projektová dokumentace k dalšímu projednání. Pokud vše dopadne dobře, příští rok bude realizace. Podepsali jsme smlouvu s dodavatelem opravy schodů restaurace Tivoli. Oprava ...

03.12.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 47. týden

Krátké informace z obce v tomto týdnu ZastupitelstvoV pondělí se konalo pracovní jednání zastupitelů k sestavení rozpočtu na rok 2022. V provozních výdajích obec vycházela ze skutečnosti letošního roku a předpokládanému navýšení cen energii. V části plánování jednotlivých větších akcí byl představen rozpočtovaný návrh. Následně proběhl komentář a diskuse k jednotlivým bodům. Po dvou hodinách jednání nebylo dalších dotazů a tak jednání bylo ...

26.11.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 46. týden

Krátké shrnutí událostí tohoto týdne. Rada obce Tento týden se konalo padesáté osmé jednání rady obce Velké Březno. Důležité body, které rada projednávala: - uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Litoměřická 258 - dohoda o ukončení smlouvy č. 75/2021, o nájmu pozemku č. 279/1 v k. ú. Velké Březno - nájemní smlouvy na hrobová místa ve Valtířově - návrh na podání žaloby na vymožení dluhu a na vyklizení bytu č. 2 v domě Litoměřická 104, ...

18.11.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 45. týden

Krátce o dění v tomto týdnu. Obecní úřadJednali jsme s administrátorem dotace na multifunkční hřiště do areálu bývalé pískovny. Byl vypsán dotační titul, tak se nabízí to zkusit. Dali jsme si to do plánu na r. 2022. Uvidíme. Stále hledáme zaměstnance pro úsek správy obecního majetku. Nevíte o někom? Uvítáme každou pomoc, zatím se nám nepodařilo najít nového kolegu či kolegyni. Rada obce Příprava podkladů pro jednání rady obce. Na pondělním ...

12.11.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 44. týden

Krátce z tohoto týdne. Obecní úřadTento týden proběhlo reklamační jednání na stavbu školní jídelny. Po obvodu zděné části v úrovni atiky došlo k praskání omítky. Po prohlídce bylo konstatováno, že nejde o závažnou statickou vadu a tudíž nehrozí další poškozování. Dodavatel přislíbil navržení způsobu odstranění a následné provedení opravy. Dále proběhlo jednání s obcí Řehlovice a převodu starého hasičského vozu Tatra 815, který obec ...

05.11.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 43. týden

Krátce informace z tohoto týdne. S ohledem na státní svátek a čerpání dovolených je dnešní informace krátká. Rada obce Tento týden se konalo hned v pondělí jednání rady obce, mimo běžné body jednání byl přizván velitel hasičů, který popsal činnost jednotky a postupy při vyhlášení poplachu jednotce. Jednotka je povinna vyjet do pěti minut. Dodržení tohoto limitu je velice náročné. Důvodem této schůzky bylo hledání úsporných opatření v provozu ...

29.10.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 42. týden

Krátce z tohoto týdne. Oznámení Ve čtvrtek došlo k výpadku dodávek EE v důsledky silného větru. Včerejší vítr poškodil několik střech na obecních domech. Například Ústecká 149,152 a Litoměřická 206. Zajištujeme co nejrychlejší opravu. Z úřadu Tento týden jsme se účastnili obchodování na burze elektrické enegie pro obec. Zatím se nepodařilo vysoutěžit nového dodavatele. Smlouva je platná do konce roku, tak zbývá ještě čas. Příští týden to ...

21.10.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 41. týden

Krátce z tohoto týdne. Obecní úřad Tento týden proběhlo několik zajímavých schůzek a jednání. Např. jednání s realizátorem aukce na dodávku elektrické energie pro odběrná místa obce, jako jsou: veřejné osvětlení, ČOV, společné prostory bytových domů, obecní úřad, hasiči a knihovna. Dohodli jsme se na provedení aukce na příští týden. Snad nabízená cena trochu poklesne. Navýšení cen energii se promítne do celkových nákladů obce významnou ...

15.10.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 40. týden

Krátká informace z tohoto týdne. Rada obce Tento týden se uskutečnilo 56. jednání rady obce. Rada projednávala záměry pronájmů a schvalovala nájemní smlouvy. Následně jsme konzultovali příspěvky jednotlivých radních k provozním záležitostem v obci. Viz zápis, který je či bude uveřejněný na webových stránkách. Dále proběhlo jednání s administrátorem a projektantem na zhotovení projektu a následné zpracování žádosti o dotaci na rozšíření základní ...

08.10.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 39. týden

Z úřaduV pondělí tento týden se uskutečnilo otevírání obálek s nabídkou na zateplení obecního domu Náměstí 171. Nabídku podali z pěti oslovených firem tři. Komise k otevírání obálek zkontrolovala úplnost nabídek a některé uchazeče vyzvala k doplnění. V pondělí 4. 10., před jednáním rady, se uskuteční druhé zasedání výběrové komise, kde bude radě obce doporučen nejvýhodnější dodavatel (s nejlepší nabídkovou cenou). Následně bude rada obce ...

01.10.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 38. týden

Krátce z tohoto týdne. Zastupitelstvo Tento týden v pondělí se konalo 19. zasedání zastupitelstva obce. Na programu jednání bylo schválení záměrů a prodej obecních pozemků. Program jednání a zápis z jednání bude zveřejněn na webových stránkách obce. Z úřadu Proběhlo jednání s firmou, která provádí pro obec analýzu odpadového hospodářství. Byl předložen ke konzultaci návrh dokumentu analýzy a následně odsouhlasen její obsah. Tento týden by měla ...

24.09.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 37. týden

Z úřadu Tento týden, ihned po mé dovolené, se v pondělí konalo 55. zasedání Rady obce, která projednávala běžné záležitosti, které jsou v její kompetenci a zároveň přípravu na jednání zastupitelstva, které se uskuteční 20. 9. 2021 od 17.00h v zasedací místnosti obecního úřadu. Na toto zasedání jste všichni zváni. Uskutečnilo se jednání s dodavatelem stavby školní jídelny na téma provedení některých záručních oprav. Drobné závady byly ...

17.09.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 35. týden

Krátce z tohoto týdne. Informace z úřadu. Tento týden v pondělí se uskutečnilo 54. jednání Rady obce. Projednávali jsme návrhy nájmů a další běžné záležitosti v kompetenci Rady - viz zápis v obecních stránkách. Dále se uskutečnila schůzka s administrátorem, který pro obec zajišťuje analýzu hospodaření se všemi komoditami odpadů a kompletní legislativní poradenství o odpadech. Proběhlo jednání se zástupcem naší banky (ČSOB) o vedení účtu ...

03.09.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 34. týden

Krátce z dění v tomto týdnu. Z činnosti úřaduJednali jsme s novým předsedou zahrádkářské kolonie Vítov o dohodě o spolupráci a o případné vzájemné pomoci při provozování kolonie. Týká se to řešení odpadů, údržby komunikací, provozu vodovodu a kanalizace. Byly zahájeny opravy místních komunikací, položen asfaltový povrch v ulici Školní a ve Valtířově směrem od výjezdu ze sportovního areálu směrem do středu obce - viz foto. Připravujeme poklady ...

27.08.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 33. týden

Další prázdninové aktuality. Z obecního úřadu Opět jsme jednali s provozovatelem restaurace Tivoli o zkvalitnění poskytovaných služeb a další spolupráci s obcí Velké Březno. Chtěl bych tímto ještě pozvat letní kino právě do Tivoli - viz příloha. Přejeme hezkou podívanou. Též se uskutečnilo pravidelné setkání se zástupci pivovaru Velké Březno o dohodě na systému provozování ČOV a další postup pro stanovení výše stočného pro pivovar. Součástí ...

20.08.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 32. týden

V krátkosti informace z dalšího prázdninového týden. Informace z úřaduPokračují práce na dokončení podkladů k výběrovému řízení na dodavatele elektrické energie pro obec. Skončilo výběrové řízení na zhotovitele stavby oprava chodníku v ulici Alej sportovců. Realizace proběhne v měsíci září. Proběhla kontrola tvorby zadávací dokumentace na stavbu zateplení bytového domu Náměstí 171. Odsouhlasili jsme návrh zadání nového územního plánu. Tento ...

13.08.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 31. týden

Další krátké prázdninové okénko. SamosprávaTento týden se konalo 53. jednání Rady obce. Rada schválila několik záměrů na pronájem a prodej obecních pozemků - viz zápis z jednání, který bude zveřejněn na webových stránkách. Pověřila starostu organizací nákupu elektrické energie na burze, schválila aktualizovanou směrnici o zadávání veřejných zakázek a schválila rozpočtové opatření č.3/2021. Podrobné informace na již zmiňované webové stránce ...

06.08.2021 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 30. týden

Z činnosti obecního úřadu Tento týden proběhlo několik běžných jednání se zástupci firem, které nabízejí pro obce různé služby. Například údržbu veřejného osvětlení, poradenství v odpadovém hospodářství, administraci dotačních projektů, atd.. Zastupitelům byl předložen k připomínkování návrh zadání nového územního plánu. Následně bude návrh vrácen zpět na Magistrát města Ústí n.L., který zahájí veřejné projednání. Dalším krokem ...

29.07.2021 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>