Starosta k občanům

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Informace z úřadu - 44. týden

Opět vybrané informace o dění v tomto týdnu, kdy celý úřad pracuje v režimu "home office", tj. z domova. Zastupitelstvo a Rada obce Hned v pondělí proběhlo pracovní jednání zastupitelstva obce k rozpočtu roku 2021. Celé jednání probíhalo v rámci video konference prostřednictvím Skype. Myslím, že jednání proběhlo v korektním prostředí a jednotliví zastupitelé byli podrobně informováni, případně navrhovali a doplňovali jednotlivé položky v rozpočtu. ...

30.10.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 43. týden

Dobrý den, hned na začátku bych se vrátil ještě k události minulého týdne, na kterou jsem, nevím proč, pozapomněl. Jak jste si určitě všichni všimli, podél chodníku do Valtířova vyrostla třešňová alej. Jak bylo již zmíněno v letošním Obecním zpravodaji č. 3, tato akce se podařila uskutečnit za finanční pomoci z nadace ČEZ. Už v současné době to vypadá hezky a až na jaře vykvetou krásným bílým květem, to bude teprve paráda. Několik fotografií ...

23.10.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 42. týden

Činnost úřadu v tomto týdnu probíhala hlavně pod vlivem vyhlášených opatřeních v souvislosti s šířením nemoci COVID 19. Byla přijata organizační opatření pro stanovení mimořádné pracovní doby úřadu - viz doplňující informace na webových stránkách obce a dlaždici/baneru COVID. Několik plánovaných schůzek bylo zrušeno a jednání probíhala pouze ve formě telefonních nebo video hovorů. V některých případech se ukazuje, že to není to pravé ...

16.10.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 41. týden

Několik postřehů a důležitých momentů tohoto týdne. Rada obce Tento týden proběhlo 39. zasedání Rady obce (prostřednictvím videokonference). Mimo běžných provozních věcí Rada schválila i přijetí daru od společnosti Heineken na provoz hasičské jednotky ve výši 30 tis. Kč. Bytový fond Proběhl další kontrolní den stavby - oprava fasády Zahradní 142. Zhotovitel předložil návrh dodatku ke smlouvě na upřesnění opravy některých částí stavby. Fotografie z ...

09.10.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 40. týden

Tento týden byl ve zkráceném režimu - v pondělí byl státní svátek - Den české státnosti. Dětské workoutové hřiště V úterý byla zahájena stavba dětského hřiště, včetně terénních úprav kolem. Z bývalého volejbalového hřiště, které bylo již neudržované a zanedbané, vznikne nové dětské (workoutové neboli cvičební) hřiště. Současně se upravuje prostor pro tréninkové hřiště pro malé fotbalisty. Foto z průběhu výstavby: Bytový fond ...

02.10.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 39. týden

Rada obce Tento týden v pondělí se konalo 38. jednání Rady obce. Rada projednávala pronájmy obecních pozemků, záměry prodejů a schvalovala dodatky ke smlouvám na zateplení obecních domů. RůznéZ důvodu aktualizace pojištění obecního majetku a rizik, spojených s činností obce, proběhlo jednání s pojišťovacím makléřem. Dále proběhla schůzka se zástupcem firmy, která vyhrála výběrové řízení na zhotovení stavby Hřiště pro mládež a oplocení ...

25.09.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 38. týden

Opět stručně o některých událostech tohoto týdne. Zastupitelstvo obce Tento týden začal hned 14. zasedáním zastupitelstva obce Velké Březno. Jednání se zúčastnilo 9 z 15 zastupitelů, byla tedy přítomna potřebná většina ke schvalování usnesení. Ke schválení je potřeba alespoň 8 hlasů pro. Všichni nepřítomní byli řádně omluveni. Podrobné informace z jednání budou zveřejněny na webových stránkách obce. Rada obce Příprava na jednání 38. rady obce, ...

18.09.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 37. týden

Dovolená jako by nebyla. Samozřejmě na mně čekalo vyřizování mnoha pracovních záležitostí a bylo jich opravdu dost. Začátek pracovního týdne probíhal v duchu příprav na jednání 37. Rady obce, která se uskutečnila 9.9., a 14. zasedání zastupitelstva obce, které proběhne 14. 9. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu od 17. hod.. Jednání Rady obceByly projednávány záměry pronájmů a prodejů obecních pozemků a diskutován vzhled obce v s ohledem na ...

11.09.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 34. týden

Stručná informace o dění v tomto týdnu. Bytový fond Uskutečnil se další kontrolní den stavby zateplení obecních domů. Mj. byla též dohodnuta barva všech třech obecních domů a postup dalších prací dle skutečného zjištění na stavbě. Rada obce Ve středu od 16 hod proběhlo jednání Rady obce Velké Březno, které mimo jiné schválilo zadání výběrového řízení a zadávací dokumentaci na výběr dodavatele hasičské cisterny. Volnočasové aktivity Bylo ...

21.08.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 33. týden

Opět něco krátce z uplynulého týdne. Bytový fondProběhl další kontrolní den stavby zateplení obecních domů. Na bytovém domě v ulici Ústecká byl zjištěn nevyhovující stav střešních žlabů, je nutná výměna. Tato situace bude řešena samostatně v průběhu stavby tak, aby neohrozila termín dokončení. SelectProběhlo jednání s novým nájemcem bývalého objektu Selectu. Zatím polovinu objektu si pronajala firma VDED s.r.o., která se zabývá výrobou ...

14.08.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 32. týden

Tento týden probíhal v režimu prázdnin. Zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou a provoz úřadu je zajišťován tak, aby byly poskytnuty veškeré služby a zodpovězeny veškeré dotazy. Bytový fondProběhl další kontrolní den výstavby zateplení bytových domů (Ústecká, Litoměřická/Na Výsluní). Práce pokračují dle harmonogramu stavby. Školní jídelnaJednali jsme s dodavatelem stavby školní jídelny ohledně reklamace netěsné střešní krytiny. Došlo k ...

07.08.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 31. týden

Opět něco málo z dalšího prázdninového týdne. Bytový fond Jednali jsme s administrátorem dotací a zhotovitelem stavby zateplení obecních domů. Kontrolovali a upřesňovali jsme rozsah dosud provedených prací s rozpočtem stavby a žádostí o dotaci. Připravili jsme návrh změn a dodatek ke smlouvě. Práce probíhají dle stanoveného harmonogramu. Rada obce Ve středu se konalo mimořádné jednání 35. Rady obce. Byl dohodnut další postup ve věci dotace na intenzifikaci ...

31.07.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 30. týden

Další prázdninový týden je za námi a toto jsou týdenní zajímavosti z úřadu a obce. Vodní hospodářství Tento týden proběhlo opět několik jednání s hydrogeologem na téma zajištění pitné vody pro obyvatele. Hledáme další možné varianty řešení. Opětovně jsme jednali ohledně dotace na Intenzifikaci ČOV se zástupcem organizace, která zajišťuje administraci dotací - Dotace snadno. Vytipovali jsme oblasti, které budou mít pro obec v příštích období ...

24.07.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 29. týden

Krátká informace o dění v tomto týdnu. Jednání Rady obce Tento týden se uskutečnilo již 34. jednání Rady Obce Velké Březno. Mimojiné byly projednávány důležité finanční a další záležitosti v hospodaření a chodu obce; podrobný rozpis programu jednání bude zveřejněn na web stránkách obce. Bytové hospodářstvíV pátek se uskutečnil kontrolní den stavby zateplení obecních domů. Dobrá zpráva je, že realizace pokračuje dle stanoveného harmonogramu. ...

17.07.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 28. týden

Tento týden začal svátkem Dne upálení mistra Jana Husa (1415). Byl tedy o jeden pracovní den kratší. V průběhu týdne proběhlo několik jednání s hydrogeologem, kontrola provádění staveb na zateplení obecních domů a připravili jsme podklady na doplnění žádosti intenzifikace ČOV a vykonávali běžnou agendu v rámci obce či úřadu. Připravovali jsme podklady pro jednání rady obce, které se bude konat 13. 7. 2020 od 16 hodin. Využívám Okénka starosty k ...

10.07.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 27. týden

Krátká informace o zajímavostech tohoto týdne. Obnova obecního bytového fondu Před několika dny začala a stále probíhá akce zateplení obecních domů v ulici Ústecká 149/152 a Litoměřická 248 (u odbočky směrem k domům Na Výsluní - viz přiložené foto). Součástí zateplení bude samozřejmě i výměna oken a klempířských prvků. Zároveň proběhl kontrolní den na obou stavbách (akce zateplení) jak v ulici Ústecká, tak Litoměřická. Vše zatím probíhá dle ...

03.07.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 26. týden

Jednání zastupitelstva Tento týden bylo hlavní událostí zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se uskutečnilo v pondělí 22.6. Mimo schvalování prodejů obecních pozemků a záměrů o prodeji pozemků obce, zastupitelstvo schválilo zahájit výběrové řízení na novou hasičskou cisternu a zajištění finančních prostředků do rozpočtu roku 2021. Cena tohoto vozidla se bude pohybovat kolem 7,5 mi.Kč. V současnosti máme zajištěnu dotaci ve výši 3,5 ...

26.06.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 25. týden

Po odmlce z důvodu dovolené pokračuji s informacemi z tohoto týdne. Vodní hospodářství S hydrogeologem jsme vyhodnocovali již provedené realizace na hledání zdrojů vody. Vrt Valtířov má nad očekávání výborné výsledky ve všech parametrech. Kvalita i množství vody ve zdroji je vynikající. U vodního zdroje Kassavia byly též očekávané výsledky, jen byl mírně zvýšený limit látek desethylatrazin 0,35 μg/l limit 0,1 μg/l a dušičnany 50mg/l, limit 50mg/l, ...

20.06.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 24. týden

Z důvodu čerpání dovolené bude další příspěvek až za týden. Přeji všem úspěšný příští týden.

12.06.2020 Přečtěte si více >

Informace z úřadu - 23. týden

Výběr nejzajímavějších událostí na úřadu v tomto týdnu, který probíhal ve standardním režimu pracovních jednání. Územní plán Projednání změny územního plánu, konzultace s odborem územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem o dalším postupu. Zastupitelstvo obce dne 22. 6. dostane ke schválení nový návrh usnesení o pořízení územního plánu a následně začne probíhat veřejné projednání o pořízení nového územního plánu pro obec ...

05.06.2020 Přečtěte si více >
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>