Vodní hospodářství

------------------------------------------------------ OZNÁMENÍ O PODRUŽNÝCH ZAHRADNÍCH VODOMĚRECH ------------------------------------------------------

S účinností od 10. 6. 2020 bude spotřeba pitné vody, měřená podružným vodoměrem, fakturována pouze po dobu platnosti cejchu podružného měřidla. Po ukončení platnosti již obec takovouto smlouvu neobnoví. Nové smlouvy k odběru pitné vody již toto ustanovení, týkající se odběru přes podružný vodoměr, obsahovat nebudou.
Je to součást opatření v rámci hospodaření pitnou vodou v obci ke snižování spotřeby vody a to zejména v období sucha. 

-------------------------------------------------------

Kontakty - detašované pracoviště Zahradní 182:

Obec Velké Březno si začala své vodovody a kanalizace (VaK) provozovat svými zaměstnanci v roce 2005, kdy pro tento účel vznikl na Obci vodárenský a kanalizační provoz. Do této doby provoz VaK smluvně zajišťovala firma Petr Choura, a to od roku 1994, kdy Obec Velké Březno majetek vodovodů a kanalizací od Severočeských vodovodů a kanalizací odkoupila. K 1.6.2015 se po dlouhém období soudních sporů podařilo domluvit a vyřešit s vlastníkem pivovaru Velké Březno spor o vlastnictví čistírny odpadních vod (ČOV) Velké Březno. Od 1.6.2015 se Obec Velké Březno stala jejím jediným vlastníkem a nově zajišťujeme provoz i této čistírny.

 • Vodovod zahrnuje 17,93 km potrubí, 5 zdrojů pitné vody (studny, vrty, prameniště), 3 čerpací stanice pitné vody, tři vodojemy o objemech 500 m3, 165 m3 a 20 m3
 • Kanalizace zahrnuje 16,57 km potrubí, 9 přečerpávacích stanic odpadních vod, ČOV Valtířov s velikostí 300 EO a ČOV Velké Březno s velikostí nad 10 tisíc EO. 

Pozn.: EO neboli ekvivalentní obyvatel, je ukazatel velikosti ČOV, vypočtený ze znečištění obsaženého v odpadní vodě, které vyprodukuje 1 obyvatel (kg/den).

Pro území obce zajišťujeme tyto činnosti:

 • provoz vodovodů, kanalizací a ČOV 
 • vyhledávání a odstraňování havárií a poruch na zařízení vodovodů, kanalizací a ČOV
 • údržba zdrojů pitné vody pro veřejné vodovody
 • údržba objektů vodovodů, kanalizace a ČOV
 • pasportizace vodovodů a kanalizací, vydávání stanovisek k existenci sítí VaK
 • vydávání stanovisek k novým přípojkám vody a kanalizace, k místu jejich napojení na veřejnou síť
 • návrhy na investice a obnovu majetku vodovodů, kanalizací a ČOV
 • odečty, plombování a výměny vodoměrů 
 • fakturace vodného a stočného, platby záloh za vodné a stočné
 • uzavírání a evidence smluv na odběr pitné a odvádění odpadních vod
 • vedení veškeré agendy související s provozem (vodní bilance, poplatky státu za odběr a vypouštění vod, zajištění a vyhodnocení rozborů kalů, pitné a odpadní vody, dále zpracováváme hlášení, statistiky, evidenci odpadů z ČOV, evidenci majetku VaK, jeho opotřebení a plán obnovy, provozní řády, povolení k odběru a vypouštění vod.)
 • přehled nákladů na provoz vodovodů, kanalizací a ČOV 
 • podklady a kalkulace cen vodného a stočného dle pravidel ministerstva zemědělství
 • shromažďování a evidence údajů a zákresy tras přípojek vody, kanalizace a likvidace dešťových vod z jednotlivých rodinných domů
 • kontrola porušování provozního řádu vodovodu a kanalizace 

---------- VELKÉ BŘEZNO - vývoj cen (v Kč/m3 vč. DPH) ----------

ROK VODNÉ STOČNÉ CELKEM
2021 42,51 33,40 75,91
2020 44,31 29,80 74,11
2019 42,27 29,72 71,99
2018 40,39 29,30 69,69
2017 39,39 28,30 67,69
2016 39,39 26,30 65,69
2015 34,39 25,30 59,69
2014 34,39 25,30 59,69
2013 34,39 25,30 59,69
2012 34,09 25,08 59,17
2011 32,89 22,66 55,55
2010 30,47 22,66 53,13
2009 30,20 22,45 52,65
2008 26,50 18,80 45,30
2007 26,50 18,80 45,30
2006 20,79 14,60 35,39

10098.png

---------- Příjmy a výdaje úseku VaK (včetně ČOV) - v tisících Kč ----------

ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy 4 810 5 594 4 973 5 394 5 103 5 594 5 184 8 572 8 746 11 113 14 043 9 766 8 366 10 004
Výdaje 5 002 5 716 8 175 5 453 5 783 6 172 5 728 9 074 8 747 10 734 13 714 9 364 9 450 9 932

---------- DALŠÍ PODROBNOSTI O VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NAJDETE ZDE ----------

ROZBORY PITNÉ VODY

ROZBORY ODPADNÍCH VOD ČOV

ROZBOR HOSPODAŘENÍ VAK

PLÁN OBNOVY A INVESTIC

DLUHY Z POPLATKŮ ZA VODNÉ A STOČNÉ

2020

2020

2020

2019 - 2028

2021